Polityka prywatności i cookies


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy stron:
www.krispol.pl
www.krishome.pl
zwanych dalej Stroną Internetową.

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych krispol.pl oraz krishome.pl oraz zapewniamy, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?
 2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?
  1. Formularze kontaktowe dostępne na stronie www.krispol.pl
   W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.
   1. formularz kontaktowy – podstawowy
    W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.
   2. formularz kontaktowy „zamów katalog”
    Za pośrednictwem Strony Internetowej można zamówić drukowany katalog produktów KRISPOL Sp. z o.o. W celu zamówienia katalogu konieczne jest podanie danych umożliwiających jego wysyłkę: imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, na który ma zostać wysłany katalog. Można także podać adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego, podanie tych danych nie jest konieczne, aby otrzymać katalog.

    Opcjonalnie można także poprosić o kontakt ze strony lokalnego przedstawiciela KRISPOL Sp. z o.o. Wówczas Państwa dane kontaktowe zostaną udostępnione autoryzowanemu salonowi sprzedaży KRISPOL Sp. z o.o., właściwemu ze względu na Państwa lokalizację (udostępnione dobrowolnie dane adresowe).
  2. Formularze kontaktowe dostępne z poziomu podstron Strony Internetowej krishome.pl oraz krispol.pl
   Poniżej przedstawiono formularze kontaktowe dostępne jedynie z poziomu podstron Strony Internetowej, prowadzonych przez poszczególnych autoryzowanych salonów sprzedaży – lokalnych przedstawicieli KRISPOL Sp. z o.o. Każda z podstron jest prowadzona przez konkretnego lokalnego przedstawiciela, którego dane, w tym dane kontaktowe są przedstawione na danej podstronie. Administratorem danych osobowych wprowadzonych do formularzy kontaktowych dostępnych na podstronach jest KRISPOL sp. z o.o.

   Dane osobowe wprowadzone do formularza zamieszczonego na podstronie lokalnego przedstawiciela KRISPOL Sp. z o.o. są udostępniane przez Administratora temu przedstawicielowi.
 3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem lub z lokalnym przedstawicielem KRISPOL Sp. z o.o., komunikacji związanej ze świadczenie usług oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (wysyłka zamówionych katalogów).
  Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

  Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

  Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy, a w przypadku zgody na przesłanie katalogu przez okres niezbędny do jego wysłania. W celach marketingowych przetwarzamy dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).


Zapisz się na nasz newsletter

To najprostszy sposób by być na bieżąco z promocjami.