Konkurs “Siatkarska rymowanka”

Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w

Konkursie „Siatkarska rymowanka” („Konkurs”) organizowanym za pośrednictwem portalu

http://www.facebook.com/ („Portal Facebook”), w formie Zadania Konkursowego

opublikowanego w ramach strony (fanpage) KRISPOL („Strona Konkursowa”). Strona

Konkursowa będzie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/KRISPOLpl/.

Konkurs trwa od momentu publikacji Posta Konkursowego tj. dnia 26 sierpnia 2022 r. do 04

września 2022 r. (do godz. 23:59).

Kto jest organizatorem Konkursu?

1. Organizatorem Konkursu jest KRISHOME Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1

62-300 Września. REGON:382426728 NIP:7891787470 KRS:0000768528

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany

przez Portal Facebook, ani też nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi

odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną

odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu

(„Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne

mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami

pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13. roku życia albo innymi osobami z

ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę̨

przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, oraz które łącznie spełniają

następujące warunki:

a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i

nazwisko,

b) akceptują treść Regulaminu,

c) napiszą komentarz pod Postem Konkursowym wskazanym w pkt 7 poniżej. Powyższe

czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie

Konkursowe”).

2. Na życzenie Organizatora Konkursu, Uczestnik z ograniczoną zdolnością do czynności

prawnych przedstawi ww. zgodę przedstawiciela ustawowego, a w razie braku

przedstawienia takiej zgody w terminie 2 dni od otrzymania żądania, Zgłoszenie Konkursowe

może być uznane za nieprawidłowe i niebiorące udziału w Konkursie. Organizator ma prawo

żądania przedstawienia takiej zgody w dowolnym momencie, w tym także po powiadomieniu

o wygranej.

3. Korzystanie z Portalu Facebook możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia

pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego

oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (m.in. Internet Explorer 6 i nowsze,

Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka

Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 i nowsze, bez systemów

blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies.

Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

1. Konkurs polega na umieszczeniu komentarza pod postem konkursowym. W treści

komentarza musi znaleźć się rymowanka związana z siatkówką.

2. Praca Konkursowa powinna być sporządzona samodzielnie oraz być zgodna z

pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

3. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może wykonać jedną Pracę Konkursową

(każdy uczestnik może wstawić tylko 1. komentarz). Wiele komentarzy

opublikowanych przez tę samą osobę lub pojedynczy komentarz zawierający więcej

niż jedną propozycję nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców

Konkursu.

4. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę.

5. Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem oceny

dokonywanej niezależnie od siebie przez Jury powołane przez Organizatora zgodnie

z Regulaminem („Jury”).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie

Prac Konkursowych:

a) niezgodnych z regulaminem Portalu Facebook lub jego funkcjonalnościami,

b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z

zasadami Regulaminu,

c) zawierających treści reklamowe dotyczące produktów/usług innych niż produktu i usługi

KRISHOME Sp. z o.o..

d) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, wulgarnych obiektywnie

niemoralnych lub naruszających obowiązujące przepisy prawa, naruszających dobra

osobiste, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych powyżej

(w szczególności, gdy do Pracy Konkursowej zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich),

Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy Konkursowej jak również

zgłaszającego ją Uczestnika. W przypadku podejrzenia naruszenia powyższych

postanowień, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie nagrody (na okres do 2 tygodni) i

żądać przedstawienia stosownych dowodów i wyjaśnień od Uczestnika, kontaktując się z

nim poprzez portal Facebook, a w razie ich nieprzedstawienia przez Uczestnika – wykluczyć

go z Konkursu.

Kto może zostać zwycięzcą Konkursu? Kto wybiera zwycięzców?

1. Zwycięzcy Konkursu w liczbie 5 osób zostaną wybrani i ogłoszeni przez Jury do 05

września 2022. Będą to Uczestnicy, których prace zostały wybrane przez Jury jako

najbardziej interesujące.

2. Nagrodami w Konkursie są podwójne bilety na finał siatkarskich mistrzostw

świata, podwójne bilety na półfinał siatkarskich mistrzostw świata oraz 3 pary

słuchawek bezprzewodowych JBL Tune 510BT. Nagroda zostanie przesłana w

terminie do miesiąca po dacie ogłoszenia wyników Konkursu, z uwzględnieniem

treści pkt. 23 i pkt. 24 poniżej.

3. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania

Nagród:

a) w przypadku gdy Uczestnik, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do

czynności prawnych, nie posiada zgody swojego opiekuna prawnego na udział w Konkursie;

b) w przypadku gdy Uczestnik korzystał z narzędzi służących fałszowaniu wyników

Konkursu (np. zakładał fikcyjne konta w Portalu Facebook lub przejmował cudze konta w

Portalu Facebook) lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania

takich wyników.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu

uczestnictwo Uczestnika zostanie wycofane z Konkursu, bez możliwości otrzymania

Nagrody. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

5. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik używa narzędzi służących fałszowaniu wyników

Konkursu (np. poprzez zakładanie fikcyjnych kont w Portalu Facebook lub przejmowanie

cudzych kont w Portalu Facebook) lub prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do

sfałszowania takich wyników, Organizator może usunąć takiego Uczestnika i jego

Zgłoszenie Konkursowe ze Strony Konkursowej.

Co można wygrać w Konkursie?

1. Nagrody w Konkursie stanowią: podwójne bilety na finał siatkarskich mistrzostw

świata, podwójne bilety na półfinał siatkarskich mistrzostw świata oraz 3 pary

słuchawek bezprzewodowych JBL Tune 510BT.

2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani

żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma

prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

3. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji Konkursowej może zostać przyznana nie więcej

niż jedna Nagroda podczas trwania Konkursu.

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić, żeby odebrać

Nagrodę?

1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem: komentarza pod

postem konkursowym oraz wiadomości prywatnej na Facebooku. Zwycięzca

powinien przekazać Organizatorowi ww. informacje i dane w terminie do 5 dni od

dnia otrzymania powiadomienia o wygranej pod rygorem utraty prawa do nagrody.

2. Organizator prześle Nagrodę najpóźniej do miesiąca od momentu otrzymania

wymienionych w pkt 23 danych i informacji.

3. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem

pozostają własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu

równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie

przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną. Zwycięzca jest uprawniony do

zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany

Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

1. Przystępując do Konkursu powinien wyrazić, zgodnie z poniższym, zgodę na

przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych w celu

przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród oraz na opublikowanie Pracy

Konkursowej oznaczonej jego imieniem lub nickiem na kontach znajdujących się w

serwisie Facebook, w tym na Stronie Konkursowej. W momencie przystąpienia do

Konkursu, Uczestnik akceptuje:

● Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.

● Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora

danych KRISHOME Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września, w

celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu na zasadach określonych w

Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie KRISPOL.

● Oświadczam, że korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora lub osoby

upoważnione przez Organizatora zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie

naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub

na podstawie zobowiązania, ani nie będzie wymagało od Organizatora uiszczania

jakichkolwiek opłat.

● Udzielam nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych

Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej w ramach

Facebook oraz profilu https://www.facebook.com/KRISPOLpl/). Licencja obejmuje

prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

2. W przypadku stwierdzenia w momencie przyznawania lub wydawania Nagród, że

Uczestnik nie przesłał zgód o powyższej treści, zostanie on wykluczony z Konkursu i

pozbawiony ewentualnego prawa do Nagrody.

Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest KRISHOME Sp. z

o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. Dane osobowe Uczestników

będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu

wyłonienia laureatów, wydania Nagrody ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia

ewentualnych reklamacji, a także na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – art. 6

ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (RODO. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez

przesłania wiadomości na adres wskazany pkt 32 poniżej, przy czym spowoduje to

niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie. Administrator powierzył

przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu wykonania obowiązków, o

których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator – w przypadku danych

przetwarzanych w na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Podstawą do

przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Organizatora

(ochrona przed roszczeniami Uczestników) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Organizator

administruje danymi osobowymi Uczestników także w związku z obowiązkami

podatkowymi związanymi z wydawaniem Nagród (obowiązek prawny ciążący na

administratorze) – 6 ust. 1 pkt c) RODO.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do

wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane

przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane

osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie

przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z

Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach

przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do

danych osobowych),

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym

żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego

żądania,

d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy

przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile

zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym

ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są

przetwarzane sprzecznie z prawem.

6. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do

właściwego administratora: Organizator: marketing@krishome.pl

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub w formie

wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię,

nazwisko, Facebook ID oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis

i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane: I. w przypadku reklamacji pisemnych:

KRISHOME Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. W przypadku

reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną: marketing@krishome.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik

zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14

(czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora

dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze

sądowej.

3. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do

Organizatora, a nie do Portalu Facebook.

Gdzie jest dostępny Regulamin?

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie KRISPOL.

Zapisz się na nasz newsletter

To najprostszy sposób by być na bieżąco z promocjami.