KRISHOME

Konkurs „Mój wymarzony dom”


RegulaminNiniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Mój wymarzony dom” („Konkurs”) organizowanym za pośrednictwem portalu http://www.facebook.com/ („Portal Facebook”), w formie Zadania Konkursowego opublikowanego w ramach strony (fanpage) KRISPOL („Strona Konkursowa”). Strona Konkursowa będzie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/KRISPOLpl. Konkurs trwa od momentu publikacji Posta Konkursowego tj. dnia 1 czerwca 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. (do godz. 23:59). 

 

Kto jest organizatorem Konkursu?

 

 1. Organizatorem Konkursu jest KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. REGON:639784194 NIP:7891541390 KRS:0000159144
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani też nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13. roku życia albo innymi osobami z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, oraz które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko,
 2. b) akceptują treść Regulaminu,
 3. c) napiszą komentarz pod Postem Konkursowym wskazanym w pkt 7 poniżej. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).
 4. Na życzenie Organizatora Konkursu, Uczestnik z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych przedstawi ww. zgodę przedstawiciela ustawowego, a w razie braku przedstawienia takiej zgody w terminie 2 dni od otrzymania żądania, Zgłoszenie Konkursowe może być uznane za nieprawidłowe i nie biorące udziału w Konkursie. Organizator ma prawo żądania przedstawienia takiej zgody w dowolnym momencie, w tym także po powiadomieniu o wygranej.
 5. Korzystanie z Portalu Facebook możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (m.in. Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 i nowsze, bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies.

 

Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

 

 1. Konkurs polega na umieszczeniu komentarza ze zdjęciem pracy plastycznej pod postem konkursowym. W treści komentarza musi znaleźć się zdjęcie pracy plastycznej o tematyce “Mój wymarzony dom”
 2. Praca Konkursowa powinna być sporządzona samodzielnie oraz być zgodna z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.
 3. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może wykonać jedną Pracę Konkursową (każdy uczestnik może wstawić tylko 1. komentarz). Wiele komentarzy opublikowanych przez tą samą osobę lub pojedynczy komentarz zawierający więcej niż jedną propozycję nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców Konkursu.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę.
 5. Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem oceny dokonywanej niezależnie od siebie przez Jury powołane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem („Jury”).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych:
 1. a) niezgodnych z regulaminem Portalu Facebook lub jego funkcjonalnościami,
 2. b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 3. c) zawierających treści reklamowe dotyczące produktów/usług innych niż produktu i usługi KRISPOL Sp. z o.o..
 4. d) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, wulgarnych obiektywnie niemoralnych lub naruszających obowiązujące przepisy prawa, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych powyżej (w szczególności, gdy do Pracy Konkursowej zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich), Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy Konkursowej jak również zgłaszającego ją Uczestnika. W przypadku podejrzenia naruszenia powyższych postanowień, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie nagrody (na okres do 2 tygodni) i żądać przedstawienia stosownych dowodów i wyjaśnień od Uczestnika, kontaktując się z nim poprzez portal Facebook, a w razie ich nieprzedstawienia przez Uczestnika – wykluczyć go z Konkursu.

 

Kto może zostać zwycięzcą Konkursu? Kto wybiera zwycięzców?

 

 1. Zwycięzcy Konkursu w liczbie 5 osób zostaną wybrani i ogłoszeni przez Jury do 15 czerwca 2023. Będą to Uczestnicy, których prace zostały wybrane przez Jury jako najbardziej interesujące.
 2. Nagrodami w Konkursie są zestawy LEGO City.
 3. Nagroda zostanie przesłana w terminie maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.
 4. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród:
 1. a) w przypadku gdy Uczestnik, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiada zgody swojego opiekuna prawnego na udział w Konkursie;
 2. b) w przypadku gdy Uczestnik korzystał z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. zakładał fikcyjne konta w Portalu Facebook lub przejmował cudze konta w Portalu Facebook) lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu uczestnictwo Uczestnika zostanie wycofane z Konkursu, bez możliwości otrzymania Nagrody. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.
 4. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik używa narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. poprzez zakładanie fikcyjnych kont w Portalu Facebook lub przejmowanie cudzych kont w Portalu Facebook) lub prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników, Organizator może usunąć takiego Uczestnika i jego Zgłoszenie Konkursowe ze Strony Konkursowej.

 

Co można wygrać w Konkursie?

 

 1. Nagrody w Konkursie stanowią: zestawy LEGO City.
 2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji Konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż̇ jedna Nagroda podczas trwania Konkursu.

 

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

 

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem: komentarza pod postem konkursowym oraz wiadomości prywatnej na Facebooku. Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi ww. informacje i dane w terminie do 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 2. Organizator prześle Nagrodę najpóźniej do miesiąca od momentu otrzymania wymienionych w pkt 23 danych i informacji.
 3. Nagrody które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

 

 1. Przystępując do Konkursu powinien wyrazić, zgodnie z poniższym, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród oraz na opublikowanie Pracy Konkursowej oznaczonej jego imieniem lub nickiem na kontach znajdujących się w serwisie Facebook, w tym na Stronie Konkursowej. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik akceptuje:
 • Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie KRISPOL.
 • Oświadczam, że korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora lub osoby upoważnione przez Organizatora zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania ani nie będzie wymagało od Organizatora uiszczania jakichkolwiek opłat.
 • Udzielam nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej w ramach Facebook oraz profilu https://www.facebook.com/KRISPOLpl). Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 1. W przypadku stwierdzenia w momencie przyznawania lub wydawania Nagród, że Uczestnik nie przesłał zgód o powyższej treści, zostanie on wykluczony z Konkursu i pozbawiony ewentualnego prawa do Nagrody.

 

Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia laureatów, wydania Nagrody ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłania wiadomości na adres wskazany pkt 32 poniżej, przy czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator – w przypadku danych przetwarzanych w na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Podstawą do przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Organizatora (ochrona przed roszczeniami Uczestników) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Organizator administruje danymi osobowymi Uczestników także w związku z obowiązkami podatkowymi związanymi z wydawaniem Nagród (obowiązek prawny ciążący na administratorze) – 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
 1. a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),
 2. b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)
 5. e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 6. f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 7. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego administratora: Organizator: biuro@KRISHOME.pl

 

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, Facebook ID oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane: I. w przypadku reklamacji pisemnych: KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną: biuro@KRISHOME.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 3. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Portalu Facebook.
Zapisz się na nasz newsletter

To najprostszy sposób by być na bieżąco z promocjami.