Podniesienie innowacyjności firmy Krispol


Tytuł projektu: „Podniesienie innowacyjności firmy Krispol poprzez dyfuzję wyników prac B+R do gospodarki”.


Numer projektu: RPWP.01.02.00-30-0064/17.


Beneficjent: KRISPOL Sp. z o.o.


Cele projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Krispol poprzez dyfuzję wyników prac B+R do gospodarki, będącej efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych do końca 2019 roku. Cel ten jest spójny z celami Priorytetu I WRPO, tzn.

 • z celem tematycznym: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
 • następującymi celami szczegółowymi: Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw w wyniku wzrostu nakładów prywatnych na innowacje w zakresie zidentyfikowanych RIS.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • zwiększenie ilości wdrożonych innowacji produktowych na rynek – efekt dyfuzji,
 • wzmocnienie poziomu konkurencyjności firmy,
 • zwiększenie działalności badawczo-rozwojowej w firmie,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w innowacyjność,
 • wzmocnienie współpracy z ośrodkami naukowymi.

Cele dodatkowe wynikające z realizacji projektu:

 • pozyskanie niezbędnego know-how,
 • zwiększenie liczby rozwiązań technicznych realizowanych w firmie,
 • wzrost przychodów z działalności innowacyjnej po zakończeniu realizacji projektu,
 • pozyskanie nowych kontaktów handlowych,
 • zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

Planowane efekty: Stworzenie innowacji produktowej i wdrożenie jej na zasadzie transferu pasywnego do oferty firmy Krispol.


Wartość projektu: 982 080,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 502 223,75 zł

Zapisz się na nasz newsletter

To najprostszy sposób by być na bieżąco z promocjami.